199,000

Cải rổ / Dầu chiên / Hạt thông / Măng tây / Mì ý